Stunt & Dance Company e.V. LittleStars 1 (U12 M/F)

Staff

Members

Hannah Ehm
Hannah Ehm
Joyce Gerdes
Joyce Gerdes
Lia Grosch
Lia Grosch
Laura Hülsmann
Laura Hülsmann
Jule Joschko
Jule Joschko
Sarah Kaliebe
Sarah Kaliebe
Lana Charleen Knust
Lana Charleen Knust
Kaya Koy
Kaya Koy
Tarja Müller
Tarja Müller
Felix Ratajczak
Felix Ratajczak
Sarah-Fina Regner
Sarah-Fina Regner
Lina Schrader
Lina Schrader
Alessia Simsek
Alessia Simsek
Ahmet Tanriverdi
Ahmet Tanriverdi
Maja Tarnecka
Maja Tarnecka
Emilia Tarnecka
Emilia Tarnecka
Laney Emma Wernimont
Laney Emma Wernimont
Angely Wiesniewska
Angely Wiesniewska
Jane Wonschik
Jane Wonschik